Financiën

De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het motto. De VVD wil dan ook een sluitende meerjarenbegroting, en de ratio weerstandsvermogen dient naar de mening van de VVD minimaal 1,4 te zijn.

Bij begrotingen voor projecten wil de VVD ook een beter inzicht in de kosten, vooral die kosten die betrekking hebben op de eigen organisatie en die ook onderdeel uitmaken van het budget. De risico’s die we lopen op verschillende onderdelen moeten duidelijk in beeld gebracht worden en ruim genoeg begroot om eventuele tegenvallers te voorkomen. Omdat de gemeente steeds meer taken krijgt en dus ook meer kosten is het naar de mening van de VVD belangrijk en onontkoombaar dat ook inwoners hun bijdrage leveren. De gemeente mag niet gezien worden als een pinautomaat voor de gemeenschap. 
 
De VVD gaat er vanuit dat de gemeente haar diensten die zij levert vanuit het profijtbeginsel zoveel mogelijk doorbelast. Verdere privatisering of overnemen van taken van de gemeente door verenigingen en organisaties om kosten te besparen moeten bespreekbaar zijn.  Voor de VVD mag de OZB jaarlijks met niet meer dan het prijsindexcijfer stijgen. Kosten voor riool en reinigingsrechten worden, kostendekkend, opgebracht door de inwoners. Hierdoor wordt de burger ook direct beloond voor “goed” gedrag, als dit een afname van de kosten tot gevolg heeft.
 
Onttrekken uit de post onvoorzien vindt alleen plaats wanneer wordt voldaan aan het credo: Onvermijdelijk, Onvoorzienbaar en Onuitstelbaar.