Openbare ruimte

Ook onze openbare ruimte in bestaand gebied dient bij te dragen aan een aantrekkelijk woonklimaat. Echter dit kan de gemeente niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers, corporaties, instellingen en scholen moet gezocht worden om wijken aantrekkelijk te maken en te houden. Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een zorgvuldiger gebruik van de omgeving. Bij grote herinrichtingen van wijken, zal ook nadrukkelijk naar de opgaven vanuit klimaatadaptatie gekeken moeten worden.

De VVD vertrouwt erop dat de inwoners de “Mijn gemeente App” steeds beter zullen vinden. Door korte lijnen met de wijkteams, kunnen problemen en overlast gevende situaties snel opgelost worden. De VVD is voorstander om dit systeem verder door te ontwikkelen zodat de gemeente ook via de app met de burger kan communiceren over situaties in de openbare ruimte.  Verder dienen ook de gemelde klachten benut te worden om structureel onderhoud beter in te plannen en zo op termijn, klachten en meldingen te voorkomen.