Decentralisaties

erantwoordelijkheid en vrijheid zijn voor de VVD belangrijke liberale waarden. Verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en welbevinden. Wanneer dit niet door de mens zelf gerealiseerd kan worden moeten we helpen, waarbij regie over eigen leven uitgangspunt is. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en de implementatie van de decentralisaties heeft plaatsgevonden. Standpunt van de VVD blijft dat de door het rijk beschikbare budgetten toereikend moeten zijn voor onze uitgaven.

De zorgtaken vanuit de WMO zijn al weer geruime tijd de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met de komende vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning vanuit de WMO toenemen.  De VVD vindt het belangrijk dat de juiste zorg bij de juiste mensen terecht komt. Daarnaast hebben onze inwoners ook de verantwoordelijkheid, daar waar mogelijk zelf ondersteunende maatregelen te treffen. De gemeente kan dit proces ondersteunen door actief aan voorlichting te doen over de mogelijkheden en daar waar nodig met financiële arrangementen realisatie van woningaanpassingen mogelijk te maken. 
 
De betaalbaarheid van de jeugdzorg is voor de VVD een grote zorg. Uitgangspunt van de decentralisatie was om zorg zo vroeg mogelijk in te zetten, zodat doorstromen naar zwaardere en duurdere zorg voorkomen werd. Wij zien in de praktijk dat dit nog niet goed functioneert. Er zijn goede ervaringen met het toevoegen van jeugd professionals bij huisartsen die een eerste vangnet zijn voor kinderen met problemen. De VVD zou hier graag een onderzoek naar doen.  
Binnen de participatiewet is voor de VVD het uitgangspunt: kijken naar iemands mogelijkheden in plaats van naar beperkingen: “Iedereen doet mee en werken moet lonen!”  De VVD juicht het toe dat binnen de keten van instellingen op dit vlak steeds beter wordt samengewerkt zowel qua regionale schaal als qua opvolging in de keten. Goede arbeidskrachten zijn essentieel voor een economisch goed draaiende regio. Gezien de vergrijzing, is het belangrijk dat het beschikbare arbeidspotentieel wordt benut.  Voor de VVD is werk nog steeds de beste sociale zekerheid.