Voorzieningen

De VVD is van mening dat er binnen iedere kern gestreefd moet worden het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Focus moet meer komen te liggen op het in standhouden van een bepaalde functie dan op de voorziening zelf. Leefbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners van de diverse kernen, waarbij de gemeente faciliterend optreedt en het initiatief bij de inwoner ligt. Helaas kan door de economische situatie niet gegarandeerd worden dat alle voorzieningen volledig open zullen blijven. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de inwoner door zijn eigen inzet en betrokkenheid bij de voorzieningen een belangrijke rol heeft bij het in stand houden ervan. Burgerparticipatie is hierbij noodzakelijk.

De VVD vindt dat het overdragen van deze taken en verantwoordelijkheden alleen maar succesvol kan verlopen bij een zorgvuldige begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente.  Daarom wil de VVD ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap die bijdragen aan het voorzieningen niveau. Denk hierbij aan de buurtpreventieteams, vrijwilligers van de plusbus en de vrijwilligers van de groenvoorziening bij zwembad Aquadintel.