Infrastructuur

Belangrijk voor wonen, werken en recreëren is een goede infrastructuur.

Een goede infrastructuur is van belang voor een goede doorstroming en veiligheid. Onderhoudsplannen en grote herinrichtingen komen tot stand na een zorgvuldig overlegtraject met inwoners en stad- en dorpsraden. Belangrijk onderwerp voor de VVD is ook de ontsluiting van de kernen en het zoeken naar een juiste verhouding tussen overlast voor inwoners en ondersteuning van vracht- en landbouwverkeer. In het bijzonder noemen wij de ontsluiting N257 en het verkeer door Dinteloord, maar ook in andere kernen speelt dit probleem. Dit in samenspraak met Provincie en Rijkswaterstaat.  Vorige periodes zijn er veel projecten ingericht onder “het duurzaam veilig” concept. De VVD is uiteraard een groot voorstander van veiligheid. Naar de mening van de VVD echter moet er bij herstructurering goed gekeken worden naar de overlast die deze inrichtingen (meestal verkeersdrempels) veroorzaken in vergelijking met de te bereiken veiligheid..  Bekeken moet worden of voorzieningen overbodig zijn en kunnen worden aangepast of verwijderd. Ook nieuwe inrichtingen dienen getoetst te worden naar noodzaak, nut en overlast. Financiële overwegingen dienen hieraan ondergeschikt te zijn.  Naast de fysieke infrastructuur ziet de VVD ook het economisch belang van een eigen veilige digitale infrastructuur voor onder andere de ontsluiting van gemeentelijke diensten en toegang voor ondernemer en bewoners.