Agrarisch

De land- en tuinbouwsector is één van de belangrijkste economische dragers van ons landelijk gebied en draagt met de productie van agro-food ook bij aan de bio-based ontwikkeling. Daarnaast is land- en tuinbouw een innovatieve sector die op een duurzame manier voedsel produceert en zorgt voor onderhoud en beheer landelijk gebied. De landbouw kan ook een belangrijke rol spelen bij de productie van duurzame energie. De waardering voor deze sector moet zichtbaar getoond worden volgens de VVD. Net zoals bij andere sectoren vindt de VVD dat bij vaststelling van bestemmingsplannen daar waar regelgeving het toe staat toekomstige ontwikkelingen naar een moderne, duurzame en sterke agrarische sector door de gemeente ondersteund moeten worden.

Vanuit de provincie Noord Brabant is in juli 2017 de nieuwe verordening ruimte vastgesteld. De exacte gevolgen voor onze lokale agrarische ondernemers zijn nog niet duidelijk en ook aan het flankerend beleid wordt nog gewerkt. Het is dus zaak dat de gemeente Steenbergen goed met deze sector in gesprek blijft om een duidelijke indruk te krijgen van de effecten. Daar waar nodig moet ondersteuning komen voor stoppende agrarische ondernemers of bij omvorming naar nieuwe economische activiteiten. Er zijn diverse mogelijkheden voor nieuwe economische dragers in ons buitengebied, zonder dat deze afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteit, een belemmering zijn voor de agrarische bedrijfsvoering in de omgeving of een belasting zijn voor natuur en milieu. De VVD blijft wel van mening dat grootschalige ontwikkelingen met een industrieel karakter op het AFC thuishoren. 
 
De VVD ziet met het opschalen van bedrijven wel het probleem van de vrijkomende agrarische bebouwing en wil hier wel de volledige aandacht en een zo ruim mogelijke medewerking van gemeente en Provincie. 
 
Nu het noordelijke deel van het AFC qua glastuinbouw vol begint te raken, is het tijd om na te denken over een uitbreiding aan de zuidelijke kant, zoals ook opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. De VVD is een voorstander van een uitbreiding in deze richting.
 
De VVD blijft bij haar oude stelling dat de gemeente alles in het werk moet stellen om in samenwerking met andere overheden, zoals provincie en het waterschap, zorg te dragen voor het beschikbaar blijven van voldoende en kwalitatief goed zoet water, wat van levensbelang is voor de land- en tuinbouw.